Individuálna a hromadná doprava

2015
Liesková ulica, oprava časti Hornohorskej ul. –úprava povrchov, úprava cesty pri križovatke Krištáľová, Rybničná ulica rozšír. cesty, komunikácie a odstavné plochy ZUŠ

2016
Koceľova ulica, Zlievarenská ulica, Biovetská za železničným priecestím, vnútroblok Štúrova 35-37, Pri Červenom kríži, Šumavská ul., Pri Dobrotke, oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátova 4), Oprava Tŕnistej ul. slepá časť, otočisko ul. Pri Dobrotke, Chmeľova dolina I.etapa, Smrekova ul., Hornohorská I. etapa, oprava spevnenej plochy pred MŠ Mostná č.1, úprava nástupnej plochy pred poštou č.11 na Jurkovičovej ul., Malinová ulica, zábradlie a križovatka Novozámocká ul./Na Priehon, vybočiská na Hviezdoslavovej tr., Pri mlyne, Wilsonovo nábr. I.etapa

2017
Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie, J. Mrvu, Pri Mlyne, dokončenie, Štúrova 41-43 (vnútroblok), Štúrova ul. 47-49, Bottova ul. (úsek od Golianovej ul. po Inoveckú ul.), Nedbalova ul. (od Golianovej po Škultétyho), Alexyho ul., oprava na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova tr., Tichá ul., Malá Podhájska, napojenie Metodovej ul. na Martinskú dolinu, Tatarkova ul., Ľudovíta Okánika s dobudovaním chodníka, Vašinova od Chrenovskej po ul. Doležalovu,odvoďovací rigol, napojenie Malej strmej na Strmú ul., Priehradná s verejným osvetlením, rekonštrukcia a dobudovanie MK pre MRK v lokalite Orechov Dvor, Vikárska (revitalizácia Pároviec), Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul., Wilsonova II. etapa, Bellova

2015 pri uliciach
Novozámocká 157-177, od Damborského po Štefánikovu, Párovská 28, Piaristická (od Kostola sv. Ladislava po Štúrovu), Vikárska 9-11, Moyzesova (od Kukučínova po Palackého), chodník cez lesík Ul. Pod Borinou (Kalvária), debariérizácia chodníkov, obnova a oprava chodníkov v Mlynárciach, Na Hôrke párne čísla, schodisko Murániho 22, oprava rigola a chodníka na Svätourbánskej po Dražovskú, Vinohradnícka, nástupná plocha pred obytným domom Sitnianska 1, nový chodník Rybničná ulica, bytový dom Hlboká 1-7, chodník Prameň, III. etapa ul. Trnavská

2016 pri uliciach
Štefánikova tr.č. 72-74, doplnenie mobiliáru, Moyzesova (od Spojovacej po Hodžovu), na sídlisku Klokočina, oprava schodiska Sandokan, Kmeťova – otočka Jedlíkova, Škultétyho č. 4 po Dolnočermánsku, Partizánska 57, Bizetova 8-12, Jurkovičova 16-26, Zvolenská párne, Na Hôrke 1-13, Popradská ul., Slávičie chodníky, zadný vchod Ždiarska 5, Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska), Dolnočermánska od č. 43 po 95, Hlboká 63-65, Hlboká 87-89, Moskovská 19-21, za domom Tr. A. Hlinku 26-32, predĺženie chodníka Ďurčanského, Potočná, Willermova od Budayho po Matušincovu, Nábrežie mládeže 61-65, Dunajská – debariérizácia a nájazd, rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa, Tr. A. Hlinku od Lomnickej po BD Olympia, Ďumbierska 11-23

2017 pri uliciach
Novozámocká 89-125, Zlievarenská –Pod Katrušou, Petzwalova, Beethovenova 14, Golianova 50-54, Bajkalská 1-3, Štiavnická – Dlhá 60, na Krškanskej ul. od Novozámockej po Športovú, Dolnočermánska (od Cabajskej ľavostranne na Klokočinu po autobusovú zastávku Tehelná), Baničova – debariérizácia, Benkova 6-12, Žilinská, Na Hôrke 15, Remeselnícka, za BD ul. Okánika 8, chodník pred Lipou, Dlhá, oprava prepojovacieho chodníka Tr. A. Hlinku, Murániho 6-10, Vihorlatská -Tribečská, Hydinárska-VM5, Jánošíkova (po oboch stranách – od Moyzesova po Wilsonovo nábr.), Moyzesova, rekonštrukcia chodníka- pokračovanie z roku 2016

2015
parkovisko za MŠ Párovská

2016
parkovisko Pri Olympii, parkovisko Ľ. Okánika 8 – pokračovanie, rozšírenie parkoviska pri dome smútku Na ul. Na Priehon,
parkovisko 8. mája 25-31, parkovisko Štefániková 116-118, parkovisko Nedbalova 8, parkovisko Mikovíniho 2-4, parkovisko Bizetova 8-12, parkovisko Bizetova 14-18, parkovisko Murániho – rozšírenie, parkovisko Lesná 1,2, parkovisko Lomnická 14, parkovisko Ždiarska 9-11, parkovisko Nábrežie mládeže 53-59, parkovisko Ľ. Okánika 4-rozšírenie, parkovisko ul. Kozmonautov, parkovacie plochy Ľ. Okánika 14

2017
oprava parkoviska Petzwalova 58-60, parkovisko Wilsonovo nábr. 178, parkovisko Považská I. etapa, parkovacie miesta Viničky, parkovisko Braneckého 1-3-5, prístup. cesta, parkovisko Bizetova 25-35- -presun, parkovisko oproti objektom Mikovíniho .2-4- presun, rekonštrukcia parkoviska a areálu okolo zubnej polikliniky Párovce

2015
bezpečné priechody Dolnočermánska, Štúrova, Hollého, Nástupná plocha zastávky MAD Hlavná 91

2016
debariérizácia priechodu pre chodcov od ul Vašinovej smerom k Baumaxu -presun, debariérizácia priechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9 –presun, zriadenie priechodu pre chodcov na Kmeťovej ul. pri Bizetovej ul., autobusové prístrešky MAD- MČ Chrenová, Janikovce

2015
oprava fasády a sanácia zavlhnutého muriva MsP

2016
rekonštrukcia budovy MsP v Nitre

Rekonštrukcie, modernizácia a rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry

2015
Horné Krškany, Dolné Krškany, Párovský cintorín, Janíkovce, Mlynárce, Dražovce, cintorín Cabajská a Chrenová – oprava fasády údržba exteriérov a interiérov

2016
Mestský cintorín – chodníky, chodník na cintoríne Mlynárce

2017
Úprava verejného priestoru pred domom smútku v D. Krškanoch

2016
výmena časti verejného osvetlenia za moderné LED žiarovky

2015
kanalizácia D. Krškany – dobudovanie kanalizačných odbočení- pesun do r. 2016, kanalizácia Ulička- P. Háje

2017
Za Ferenitkou 1, Mostná 1-9 vnútroblok . kanalizácia, kanalizácia Wilsonovo nábr. 2-4, kanalizácia na Šúdolskej ul.-pokračovanie, vybudovanie vodovodu v novej časti cintorína Mlynárce, kanalizácia Dolné Krškany-dobudovanie kanalizaných odbočení, kanalizácia Štúrova 47, kanalizácia Richtára Peregrína 19-21, kanalizácia Za Ferenitkou 23-25, pokračovanie v budovaní kanalizácie v MD. a H. Krškany -ulica na Hlinách

Starostlivosť o školské a predškolské zariadenia

2015
Celkové rozpočtované výdavky v rámci základných škôl za rok 2015 predstavujú výšku 10 560 880 eur . Na základe rozpočtových úprav, výška upraveného rozpočtu činí 11 635 913 eur. Čerpanie v percentuálnom porovnaní s upraveným rozpočtom činí 100 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 11.619.600 €

 

2016
Celkové rozpočtované výdavky pre úsek školstva v rámci základných škôl za rok 2016 predstavujú výšku 10 936 974 , výška upraveného rozpočtu činí 12 397 861 €. Čerpanie v percentuálnom porovnaní s upraveným rozpočtom činí 99,7 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 12.363.444 €

 

2017
Normatívne finančné prostriedky (prenesené kompetencie) v rámci upraveného rozpočtu zo strany MŠVVaŠ predstavovali výšku 9.803.198 €.

2015
Rázusova – vybudovanie detského ihriska, oprava strechy ZŠ Topoľová, ZŠ Tulipánová – oprava soc. zariadení, multifunkčné ihrisko ZŠ Škultétyho, detské ihrisko Ďumbierska, rekonštrukcia MŠ Nedbalova, rekonštrukcia ZŠ Kráľa Svätopluka

 

2016
Párovská- chodník od kuchyne pozdĺž tried, vybavenie telocvične ZŠ Škultétyho, vybavenie telocvične ZŠ Kniežaťa Pribinu, oprava umelého trávnika ZŠ Fatranská, rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Škultétyho (veľká), rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Škultétyho (malá), rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Kniežaťa Pribinu, rekonštrukcia ZŠ Tulipánová

 

2017
Párovská – oprava chodníkov, Nedbalova rekonštrukcia dvoch schodísk v okolí, MŠ Topoľová – oprava havarijného stavu 4 súborov soc. zariadení a umyvární, MŠ Novomeského – havária vodovod. potrubia kuchyne jedálne, oprava soc. zariadení a umyvární (I. etapa), oprava havarijného stavu strechy, MŠ Štiavnická – oprava soc. zariadení, ZŠ Krčméryho – oprava otvorov a konštr. výplní kuchyne a jedálne, MŠ Staromlynská – oprava strechy nad kuchyňou a spojovacej chodby, MŠ Rázusova – havária kanal. potrubia, ZŠ Kniežaťa Pribinu – oprava palubovky, ZŠ Cabajská – oprava osvetlenia, MŠ Zvolenská – stavebnotechnické úpravy, MŠ Novozámocká – oprava soc. zariadení a chodby, MŠ Čajkovského – havária rozvodov TÚV, MŠ Za Humnami – havária únik plynu, MŠ Ščasného – oprava otvorov a konštrukčných výplní, ZUŠ Rosinského -výmena čerpadla-havarijný stav, ZŠ Tulipánová – oprava havárie vodovod. potrubia, obnova ZŠ Krčméryho, ZŠ Kniežaťa Pribinu – odvodnenie a odkvapový chodník, MŠ Párovská -stavebnotechnické úpravy interiérov vrátane vybavenia, obnova MŠ Topoľová, rekonštrukcia ZŠ Kniežaťa Pribinu – úver 2016-presun

2015

 • Dotácie neštátnym súkromným školám a školským zariadeniam za rok 2015 v celkovej výške 1.593.107 €
  ZUŠ ARS STUDIO, A.Rétiová, M. Pauková – Chudá, H.Madariová, JŠ SOPHIA – Oravcová, E-KU – Vdovičenko, SCŠPP EFFETA – Šmehilová, Barátová, SŠKD Držíková, MŠ, ŠJ,ŠK UNES
 • Dotácie neštátnym cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2015 v celkovej výške 400.286 €
  ŠK,ŠJ Biskupský úrad, ŠJ Rehoľa piaristov, CCVČ Farnosť Klokočina, ZŠ s MŠ,ŠJ Farnosť sv.Gorazda

 

2016

 • Dotácie neštátnym súkromným školám a školským zariadeniam za rok 2016 v celkovej výške 1.192.641 €
  ZUŠ ARS STUDIO, A.Rétiová, M. Pauková – Chudá, H.Madariová, JŠ SOPHIA – Oravcová, E-KU – Vdovičenko, SCŠPP EFFETA – Šmehilová, Barátová, SŠKD Držíková, MŠ, ŠJ,ŠK UNES
 • Dotácie neštátnym cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2016 v celkovej výške 378.442 €
  ŠK,ŠJ Biskupský úrad, ŠJ Rehoľa piaristov, CCVČ Farnosť Klokočina, ZŠ s MŠ,ŠJ Farnosť sv.Gorazda

 

2017

 • Dotácie neštátnym súkromným školám a školským zariadeniam za rok 2017 v celkovej výške 1.269.481 €
  Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO, Mgr. Alica Rétiová Súkromná základná umelecká škola TRALA ŠKOLA, Súkromná základná umelecká škola Súkromná ZUŠ – ateliér MEDEA, Piaristická 2, Nitra, Spoločnosť Heleny Madariovej, o.z. Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra, ART PEGAS, o.z. Súkromná základná umelecká škola ART Pegas, E-KU Inštitút jazykovej a Interkultúrnej Komunikácie Súkromná jazyková škola E-KU, Občianske združenie SOPHIA Súkromná jazyková škola SOPHIA, Effeta Stredisko sv. Františka Saleského Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA, PaedDr. Anna Baráthová Súkromné centrum špeciálno–pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM, PaedDr. Ľudmila Držíková Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Na Hôrke 30, Nitra, UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o. Súkromná MŠ, UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o. Súkromná ZŠ
 • Dotácie neštátnym cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2017 v celkovej výške 544.879 €
  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra , Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola, Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov, Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina, Cirkevné centrum voľného času, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová , Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola, Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov, Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová , Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina, Cirkevné centrum voľného času

Sociálna oblasť – podpora sociálne znevýhodnených, slabších a odkázaných spoluobčanov

2015
rekonštrukcia Dom opatrovateľskej služby J. Kráľa

2016
útulok pre bezdomovcov dostavba 2.NP neskôr mreže, automatický vrátnik

2017
výdaj stravy KD Dražovce

2014
Orechov dvor – kontajnerové školské miestnosti

2015
rekonštrukcia BD Olympia

2016
pripojenie BD Dvorčanská – elektromer. rozvádzač+ vlastné rozvody

2017
rekonštrukcia náhradných nájomných bytov Hollého2, Benického 12, Jarmočná 14

2015 v celkovej výške 2.500 €
Nitrianska galéria – Tvoriť môže každý, Krajská knižnica Karola Kmeťa – Hudba ako liek, Handicap teenager o.z. Rehabilitačno- rekondičný pobyt ZŤP, RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra, rekondično-rehabilitačná a sociálna rehabilitácia ŤTP a vozíčkárov pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov

2016 v celkovej výške 16.275 €
Správa sociálnych zariadení „Skupinová reminiscenčná trapia.“, ŠK – Nitra Dolné Krškany Futbal pre rómske deti, STORM Krok vpred, Centrum Slniečko – „Pohybom k odbúravaniu tráum z domáceho násilia“, Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská a krajská organizácia – Nitriansky deň úcty k starším, Intercultura Slovakia, o. z. Rozvoj dobrovoľníctva, OZ Centrum pre rodinu – Nitra – Vitamíny pre rodinu, Materské centrum Klokanček – „Poďte sa hrať a zbližovať“, SPDDD Úsmev ako dar, o. z. – Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými soc. patolog. javmi, Centrum Skalka, o. z. „Efektívne rodičovstvo-pomoc pre nás“, Komunitné centrum „Staň sa dobrovoľníkom“, Správa sociálnych zariadení „Rozvoj kvality sociálnej práce pri poskytovaní sociálnych služieb“, Nitrianska galéria „Tvoriť môže každý 2016/VIII.ročník“, RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra – rekondično-rehabilitačná a sociálna rehabilitácia ŤZP a vozičkárov pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 13 RIP – rekondično- integračný pobyt, Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja – Rekondično-rehabilitačný pobyt pre ZP a ŤZP, OZ-Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie Mládeže – „Malí športovci“

2017 v celkovej výške 14.416 €
Nitrianska galéria – Tvoriť môže každý, Správa zariadení sociálnych služieb – rozšírenie FIT parku, Handicap teeneger – rehabilitačný pobyt, RŠO SZTP – rehabilitačný pobyt, SZTP – rekondičný pobyt, Centrum pre rodinu – vitamíny, Centrum Slniečko – pobyt pre deti, Budúcnosť – pobyt, JDS – Nitriansky deň úcty k starším, Spoločnosť priateľov detí z detských domov – úsmev ako dar – pobyt, Budúcnosť pobyt

2018 v celkovej výške 13.500 €
Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnutých – Vianoce s Arabeskou, Nitrianska galéria, „Tvoriť môže každý!“ (X. ročník), Občianske združenie Pohoda, Nitra, rekondično-rehabilitačný pobyt pre ZŤP mládež Pohoda Nitra, Republiková špecifická organizácia SZTP, Nitra, pripravovanie a realizovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov pre osoby so zdravotným postihnutím pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov, Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže, Nitra – v zdravom tele zdravý duch, Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 13, Nitra rekondično-integračný pobyt, Spojená škola internátna Červeňova, Nitra – 17.ročník Prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych škôl a zariadení, AIESEC Nitra Podpora a vzdelávanie výkonnej rady, Budúcnosťn.o., Nitra – Rehabilitačno-rekondičný pobyt pre rodiny ohrozené závislosťou rodinného príslušníka, Diecézna charita Nitra – Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Vzdelávanie dobrovoľníkov – individuálne, skupinové, Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia č.1, Nitra Nitriansky deň úcty k starším, Katedrálny spevokol EMERÁM, Nitra – Sociálna aktivizácia seniorov, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Nitra, OZ centrum pre rodinu, Nitra – „Bližšie k rodine“ – preventívne a sociálne aktivity CPR, Spoločnosť priateľov detských domovov, Úsmev ako dar v Nitre – Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými sociálno- patologickými javmi, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra XXL Akadémia 2018

Investície do športu pre všetkých, budovanie športovísk, rekonštrukcie športových objektov

2015
detské ihrisko Ďumbierska, odstránenie statických porúch ZŠ Kniežaťa Pribinu, začiatok rekonštrukcie Zimného štadióna

2016
rekonštrukcia Zimného štadióna

2017
Atletický štadión – oprava hydroizolácie strechy, Tenisový areál – osvetlenie, Mestská hala Klokočina – doplnenie únikových dverí, Svetelný informačný panel HOKEJ-Zimný štadión, Telocvičňa ZŠ Tulipánová, ZŠ Nábrežie mládeže-rekonštrukcia bežeckej dráhy

2018
Nitra – Európske mesto športu 2018 – finančná podpora projektu vládou SR sumou 3 mil. eur, z toho
1,5 mil. eur z podpory pomôže dofinancovať modernizáciu futbalového štadióna FC Nitra
700-tis. eur bude spolufinancovať výstavbu telocvične na Hlbokej ulici;
200-tis. eur pomôže pri investícii nového trávnika ČFK Nitra;
dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly bude 400-tis. eur.
300-tis. eur – umelá tráva na tréningovej ploche FC Nitra;
osadenie nových paluboviek a športových povrchov i tenisových kurtov na Ďumbierskej 200-tisíc eur.
podpora športovania na ZŠ – 63-tis. eur na gymnastické vybavenie,
ďalších 10-tis. eur bude použitých na loptové dovybavenie základných škôl;
podpora športovania škôlkarov, športové vybavenie za 26-tis. eur;

2015

 • kolektívne športy v celkovej výške 64.000 €
  BKM Junior UKF Nitra, BM SPU Nitra, ČFK Nitra, FC Nitra – chlapci, FK Janíkovce, HBK Nitrianski rytieri, MMHK, ŠK Dolné Krškany, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, ZŠK UKF Nitra
 • individuálne športy v celkovej výške 15.400 €
  Box Club Stavbár, CK Dynamax Nitra, Krasoklub mesta Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG v Nitre – aerobik, ŠK pri ŠOG v Nitre – atletika, ŠK pri ŠOG v Nitre – moderná gymnastika, ŠK pri ŠOG v Nitre – stolný tenis, Tenisový klub, TJ AC Nitra

 

2016

 • kolektívne športy v celkovej výške 57.390 €
 • BKM Junior, ČFK Nitra, FC Nitra, FK Janíkovce, BK Nitrianski Rytieri, BKM SPU Nitra, Mestský mládežnícky hokejový klub, ŠK Dolné Krškany, ŠK Slávia SPU DFA, TJ Slovan Chrenová, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU, ZŠK UKF Nitra
 • individuálne športy v celkovej výške 20.950 €
  Box Club Stavbár, CK Dynamax, CK Nitra, HK Nitra Kraso, Krasoklub mesta Nitra, Nitriansky šachový klub, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG – aerobik, ŠK pri ŠOG – atletika, ŠK pri ŠOG – MG, ŠK pri ŠOG – stolný tenis, Tenisový klub, TJ Stavbár, TJ AC Nitra

 

2017

 • kolektívne športy v celkovej výške 143.880 €
  BKM Junior, ČFK Nitra, Korfbalový klub SPU Nitra, FC Nitra, FK Janíkovce, BKM SPU Nitra, Mestský mládežnícky hokejový klub, ŠK Slávia SPU DFA, TJ Slovan Chrenová, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU, ZŠK UKF Nitra,
 • individuálne športy v celkovej výške 46.300
  Box Club Stavbár, CK Dynamax, Gymgol klub, Krasoklub mesta Nitra, MCK Nitra, Nitriansky šachový klub, Nitranček – športové centrum, SK Aquatics Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG – atletika, ŠK pri ŠOG – MG, ŠK pri ŠOG – stolný tenis, Tenisový klub, Tenisový klub TCN Nitra, TJ Stavbár, TJ AC Nitra, Zápasnícky klub Corgoň Nitra

 

2018

 • kolektívne športy v celkovej výške 121.000 €
  BKM SPU Nitra, ČFK Nitra, Korfbalový klub SPU Nitra, FC Nitra, FK Janíkovce, BKM JUNIOR UKF NITRA, Mestský mládežnícky hokejový klub, ŠK Slávia SPU DFA, TJ Slovan Chrenová, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU, ZŠK UKF Nitra
 • individuálne športy v celkovej výške 55.600 €
  Box Club Stavbár, CK Dynamax, Gymgol klub, HK NITRA KRASO, Krasoklub mesta Nitra, MCK Nitra, Nitriansky šachový klub, SK Aquatics Nitra, ŠK Delfín – podpora reprezentanta, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG – atletika, ŠK pri ŠOG – M. gymnastika, ŠK pri ŠOG – stolný tenis, TK Slávia SPU, TK Slávia SPU, TJ Stavbár, TJ AC Nitra, Zápasnícky klub Corgoň Nitra

2015

 • kolektívne športy v celkovej výške 94.000 €
  BKM Junior UKF Nitra, FC Nitra, HBK Nitrianski rytieri, HK Nitra, Korfbalový klub SPU Nitra, MBK SPU Nitra, Mestský futsalový klub Nitra, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, ZŠK UKF Nitra
 • individuálne športy v celkovej výške 18.400 €
  Box Club Stavbár, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, 7ŠK pri ŠOG v Nitre – moderná gymnastika, Tenisový klub, TJ AC Nitra, TJ Stavbár Nitra

 

2016

 • kolektívne športy v celkovej výške 234.950 €
  BKM Junior UKF Nitra, FC Nitra, HBK Nitrianski Rytieri, Hokejový klub, Korfbalový klub SPU Nitra, MBK SPU Nitra, Mestský futsalový klub, Nitra Knights, ŠK Slávia SPU DFA, VK Ekonóm SPU, ZŠK UKF Nitra, prenájom rolby
 • individuálne športy v celkovej výške 23.650 €
  Box Club Stavbár, HK Nitra Kraso, Panda fight klub Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG – atletika, ŠK pri ŠOG – MG, ŠK pri ŠOG – stolný tenis, Tenisový klub, TJ AC Nitra, TJ Stavbár

 

2017

 • kolektívne športy v celkovej výške 59.000 €
  BKM Junior UKF Nitra, FC Nitra, HBK Nitrianski rytieri, Hokejový klub, Korfbalový klub SPU Nitra, MBK SPU Nitra, Mestský futsalový klub, Nitra Knights, ŠK Slávia SPU DFA, VK Ekonóm SPU, ZŠK UKF Nitra
 • individuálne športy v celkovej výške 20.900 €
  Box Club Stavbár, Panda fight klub Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG – atletika, ŠK pri ŠOG – MG, ŠK pri ŠOG – stolný tenis, Tenisový klub, TJ AC Nitra, TJ Stavbár

 

2018

 • kolektívne športy v celkovej výške 132.000 €
  BKM Junior UKF Nitra, FC Nitra, HBK Nitrianski rytieri, 4 Hokejový klub, Korfbalový klub SPU Nitra, Mestský futsalový klub, Nitra Knights, ŠK Slávia SPU DFA, VK Ekonóm SPU, ZŠK UKF Nitra
 • individuálne športy v celkovej výške 22.400 €
  Box Club Stavbár, Detské šport. centrum Nitranček, Panda fight klub Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG – atletika, ŠK pri ŠOG – M. Gymnastika, ŠK pri ŠOG – stolný tenis, Tenisový klub Slávia SPU, TJ AC Nitra, TJ Stavbár

2015 v celkovej sume 189.200 €
ABC Nitra, BKM Junior UKF Nitra – mládež, BKM Junior UKF Nitra – ženy, BKM SPU Nitra, Box Club Stavbár, Boxing Club Cirok Nitra, CK Nitra, ČFK Nitra, FC Nitra, HBK Nitrianski rytieri, HK Nitra Kraso, Klub Maur Pluto, Kolkársky klub Slávia, Krasoklub mesta Nitra, Mestský dámsky kolkársky klub, Nitriansky šachový klub, Pro Box Team Nitra, Stolnotenisový klub Nitra, Delfín, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG v Nitre – atletika, ŠK pri ŠOG v Nitre – moderná gymnastika, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, TJ AC Nitra, TJ Mier, TJ Slovan Chrenová, TJ Stavbár Nitra, UDHK Nitra, Unique Fight Club Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, VK Zobor, ZŠK UKF Nitra

2016 v celkovej sume 336.400 €
1. ABC Nitra, ARABESKA, BKM Junior UKF Nitra – mládež, BKM SPU Nitra – mládež, Boxing Club Cirok, Box club Stavbár, Box Club Guerrero, CK Nitra, ČFK Nitra, FC Nitra, HBK Nitrianski Rytieri,HK Nitra Kraso, Kolkársky klub Slávia, Korfbalový klub SPU Nitra, Krasoklub mesta Nitra pre ZŠ a MŠ, Mestský dámsky kolkársky klub, Nitra Knights,
Nitriansky šachový klub, Pro Box Team Nitra, Stolnotenisový klub Nitra, ŠK Delfín, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG v Nitre – atletika, ŠK pri ŠOG v Nitre – moderná gymnastika, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, TJ AC Nitra, TJ Slovan Chrenová, TJ Stavbár Nitra, UDHK Nitra, Unique Fight Club Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, VK Zobor, ZŠK UK Nitra, FC Nitra, ČFK Nitra, TJ AC – Nitrianska investičná – 130 000 eur

2017 v celkovej sume 215.500 €
BKM Junior UKF Nitra, BKM SPU Nitra, Boxing Club Cirok, Box club Stavbár, CK Nitra, ČFK Nitra, FC Nitra, Gym Gol klub, HBK Nitrianski rytieri, HK Nitra Kraso, Klub Maur Pluto, Kolkársky klub Slávia, Korfbalový klub SPU Nitra, Krasoklub mesta Nitra, MCK Nitra Mestský dámsky kolkársky klub , Nitra Knights, Nitriansky šachový klub, Pro Box Team Nitra, Stolnotenisový klub Nitra, ŠK Aquatics, ŠK Delfín, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG v Nitre – atletika, ŠK pri ŠOG v Nitre – moderná gymnastika, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, Športová Akadémia tanca Nitra, TJ AC Nitra, TJ Mier Nitra, TJ Slovan Chrenová, TJ Stavbár Nitra, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, VK Zobor, ZŠK UKF Nitra, Zápasnícky klub Corgoň

2018 v celkovej sume 216.280 €
BKM Junior UKF Nitra -mládež, BKM Junior UKF Nitra – ženy, BKM SPU Nitra, Boxing Club Cirok, Box Club Stavbár, CK Nitra, ČFK Nitra, FC Nitra, Gym Gol klub, HBK Nitrianski rytieri, HK Nitra Kraso, Klub Maur Pluto, Kolkársky klub Slávia, Korfbalový klub SPU Nitra, Krasoklub mesta Nitra, MCK Nitra, Mestský dámsky kolkársky klub, Nitra Knights, Nitriansky šachový klub, Pro Box Team Nitra, Stolnotenisový klub Nitra 08, ŠK Aquatics, ŠK Delfín, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, ŠK pri ŠOG v Nitre – atletika, ŠK pri ŠOG v Nitre – moderná gymnastika, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, Športová Akadémia tanca Nitra, TJ AC Nitra, 36 TJ Mier Nitra, TJ Slovan Chrenová, TJ Stavbár Nitra, UDHK Nitra, VK Ekonóm SPU Nitra, VK Zobor, ZŠK UKF Nitra, Zápasnícky klub Corgoň

2015 v celkovej sume 36.300 €
1. ABC Nitra – Nitrianske beachové leto, Aeroklub Nitra – Pribina Cup, BKM Junior UKF Nitra – kondičný kemp, BKM Junior UKF Nitra – UNITED SPORTS GAMES, BKM Junior UKF Nitra – medzinárodné podujatia v krajinách V4, BKM SPU Nitra – mládežnícke kempy, BKM SPU Nitra – mládežnícke medzinárodné turnaje v zahraničí, Box Club Stavbár – Medzinárodný turnaj žien a dievčat Grand Prix Nitra, CK Dynamax Nitra – Regiónom Nitrianskeho kraja, CK Nitra – Nitriansky cyklomaratón, FC Nitra – Memoriál E. Chlpíka, FC Nitra – Memoriál L. Baláža, Fénix motoklub – M SR v triale, Fénix motoklub – Nitrianske tajné preteky, Fénix motoklub – Pionier cup, Pitbike cup, HBK Nitrianski rytieri – Stümpel cup, HK Nitra – turnaj v ľad. hokeji v Nitre, I.NIMA – ME mažoretiek, Juliana Ptáčková – športové dni pre majiteľov psov bez preukazu pôvodu v Nitre, MMHK – turnaje v ľadovom hokeji, Paraglidingový klub Zobor Air Nitra – Zobor cup 2015, ŠK Delfín – Detský aquatlon, ŠK Delfín – Slovakman, ŠK Karate Farmex – Memoriál Rudolfa Farmadina, ŠK Karate Kachi – Kachikan cup, ŠK pri ŠOG v Nitre – Európsky pohár juniorov v atletike, ŠK pri ŠOG v Nitre – Pribinov pohár, Vianočná Nitra, Tenisový klub – Majstrovstvá ZsTZ, TJ AC Nitra – Memoriál J. Svitača, TJ Stavbár Nitra – Grand Prix Slovakia a Memoriál M. Púchovského, Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra – Víztec cup Slovakia, ABC Nitra – Junior NBL 2015, ABC Nitra – M SR amatérov v plážovom volejbale, BKM Junior UKF Nitra – Nitra Cup, BKM Junior UKF Nitra – Pribina Cup, BKM Junior UKF Nitra – veľkonočné turnaje, BKM SPU Nitra – mládežnícky turnaj, Čakanka – Zoborský silvestrovský beh, ČFK Nitra – XI. Ročník Medzinárodného turnaja st. žiakov v halovom futbale, FC Nitra – Memoriál K. Chatrnúcha, FK Janíkovce – Memoriál A. Hrnčára, HK Nitra Kraso – Veľká cena Nitry, Iveta Chrťanová – M- SR vo fitnes, bodyfitness a bikiny fitness žien, Jednota dôchodcov Slovenska č.1 – VII. Medzinárodná olympiáda seniorov, Korfbalový klub SPU Nitra – International korfball weekend, Mestský dámsky kolkársky klub – turnaj o Meč kniežaťa Pribinu, Mestský futsalový klub Nitra – juniorský turnaj, Mestský futsalový klub Nitra – O pohár primátora mesta Nitry, Nitra Knights – Memoriál V. Kincela, Nitriansky šachový klub – Šachový turnaj o pohár primátora, Oblastný futbalový zväz Nitra – Miniliga Miňa Stocha, OZ Aj pre radosť – Beh zoborskou lesostepou, OZ Dražovské slniečko – Na školskom dvore bezpečne a zdravo, OZ Harmónia pohybu – Chodecká Nitra, Rada rodičov pri ZŠ Tulipánová – Podpora školy a rodiny, Republiková špecifická organizácia SZŤP – šachový turnaj Rapid, RZ pri CVČ v Nitre – „Dominikin pohár“ – súťaž mažoretiek, RZ pri CVČ v Nitre – podujatia na podporu talentovanej mládeže, Slovenský zväz technických športov – modelárske súťaže, Slovenský zväz technických športov – strelecké súťaže, Spojená škola – Latka 5 miest, Spojená škola internátna – Šport a zdravie v nás, Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra – Nitrianska vianočná rybka, Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra – Vyplávaj osobák Nitry, Stolnotenisový klub Nitra 08 – turnaje v stolnom tenise (TOP 16, Memoriál M. Žiaka), ŠK Delfín – IN line deň, ŠK Delfín – Nitrianska hodinovka, ŠK Dolné Krškany – turnaj mládeže, ŠK pri ŠOG v Nitre – Pohár federácií v športovom aerobiku, ŠK Scorpioni – kolkárska súťaž pre zdravotne postihnuté deti pri MDD, ŠK Scorpioni – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise SHOWDOWN, ŠK Scorpioni – Medzinárodný kolkársky turnaj primátora mesta Nitry, ŠK Slávia SPU DFA Nitra – Zobor cup 2015, ŠK Triturus – Orientačný beh, ŠK Triturus – Zoborský cyklomaratón, Tenisový klub – Nitra open 2015, Tenisový klub – tenisový kemp, TJ Slovan Chrenová – dorastenecký turnaj, UDHK Nitra – Medzinárodný turnaj o pohár primátora, VK Ekonóm SPU Nitra – Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov, VK Ekonóm SPU Nitra – Memoriál Š. Szalaya, VK Ekomóm SPU Nitra – O pohár rektora

2016 v celkovej sume 42.123 €
1. ABC Nitra – Nitrianske beachové leto, Aeroklub Nitra – Pribina Cup, BKM Junior UKF Nitra – medzinárodné podujatia, Box Club Stavbár – Majstrovstvá SR v boxe mužov, CK Dynamax Nitra – Regiónom Nitrianskeho kraja, CK Nitra – Nitriansky cyklomaratón, FC Nitra – majstrovské zápasy, FC Nitra – Memoriál E. Chlpíka, FC Nitra – Memoriál L. Baláža, Fénix motoklub – MSR v triale, Fénix motoklub – Nitrianske tajné preteky, Fénix motoklub – Pionier cup a Pitbike cup, HBK Nitrianski rytieri – Stümpel cup, HBK Nitrianski rytieri – Mamut Cup – 16r – 20r., HK Nitra – turnaj, JDS Nitra – Medzinárodná športová olympiáda seniorov, MMHK – turnaje v ľadovom hokeji, OZ Harmónia pohybu – Chodecká Nitra, Paraglidingový klub Zobor Air Nitra – Zobor cup, Slovakman s.r.o. – Night run Nitra 2016, ŠK Delfín – Detský aquatlon, ŠK Delfín – Slovakman, ŠK Karate Farmex – Memoriál Rudolfa Farmadina, ŠK Karate Kachi – Kachikan cup, ŠK Scorpioni – Medzinárodný kolkový turnaj 10.ročník, ŠK pri ŠOG v Nitre – Európsky pohár juniorov v atletike, ŠK pri ŠOG v Nitre – Pribinov pohár, Vianočná Nitra, ŠK Slávia SPU DFA Nitra – O pohár primátora mesta – Zobor Cup, ŠK Dolné Krškany, Tenisový klub – tenisové turnaje, TJ AC Nitra – Memoriál J. Svitača, TJ Stavbár Nitra – Európsky pohár majstrov, TJ Stavbár Nitra – Grand Prix Slovakia a Memoriál M. Púchovského, VK Ekonóm SPU Nitra, ZŠK UKF Nitra, BKM Junior UKF Nitra – Nitra Cup, BKM Junior UKF Nitra – Veľkonočné turnaje, BKM Junior UKF Nitra – Pribina Cup, BKM SPU Nitra – Mládežnícky turnaj, CK Nitra – Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike, ČFK Nitra – XI. Ročník Medzinárodného turnaj st. žiakov v halovom futbale, EIJA Dance, FC Nitra – Memoriál K. Chatrnúcha, FK Janíkovce – Memoriál A. Hrnčára, Gym Klub s.r.o., Jednota dôchodcov Slovenska č.1 – Športom za zdravím, Korfbalový klub SPU Nitra – International korfaball weekend, Mestský dámsky kolkársky klub – Turnaj o Meč kniežaťa Pribinu, Mestský futsalový klub Nitra – juniorský turnaj vo futsale, Mestský futsalový klub Nitra – O pohár primátora mesta Nitry, Mestský futsalový klub Nitra – Polyservis cup, Miestny odbor Matice Slovenskej – prepojenie troch generácií, Nitra Knights – Memoriál V. Kincela, Nitriansky šachový klub – Šachový turnaj o pohár primátora, Nitrawa o.z. – Hokejový turnaj, OZ Nitravia – Jazdenie pre všekých, Republiková špecifická organizácia SZŤP – šachový turnaj Rapid, Slovenský spolok SCRABBLE, Slovenský zväz technických športov – modelárske súťaže, Slovenský zväz technických športov – strelecké súťaže, Spojená škola – Latka 5 miest, Spojená škola internátna – Šport a zdravie v nás, Stolnotenisový klub Nitra 08 – TOP 16, Memoriál M. Žiaka, ŠK Delfín – inline deň, ŠK Delfín – Nitrianska hodinovka, ŠK Elite – turnaj v hádzanej, ŠK pri ŠOG v Nitre – Pohár federácií v športovom aerobiku, ŠK Scorpioni – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise, ŠK Scorpioni – Medzinárodný kolkársky turnaj primátora mesta Nitry, ŠK Triturus – Orientačný beh, ŠK Triturus – Zoborský cyklomaratón, Tenisový klub – Nitra open 2015, TJ Slovan Chrenová – dorastenecký turnaj, Tréningová skupina – verejné preteky pre deti, UDHK Nitra- Medzinárodný turnaj o pohár primátora, VK Ekonóm SPU Nitra – Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov

2017 v celkovej sume 46.500 €
BKM Junior UKF Nitra – Basketbalová mikroliga, BKM Junior UKF Nitra, BKM Junior UKF Nitra – Veľkonočné turnaje, BKM Junior UKF Nitra – Pribina Cup, CK Nitra – Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike, Čakanka n.o. – Diskokilometer, preteky na 1000m, Čakanka n.o. – Zoborrský Silvestrovský beh, ČFK Nitra – XIII. Ročník Medzinárodného turnaja st. žiakov v halovom futbale, FC Nitra – futbalový turnaj talentov, FC Nitra – Memoriál K. Chatrnúcha, FK Janíkovce – Memoriál A. Hrnčára, Gym Klub s.r.o., Jednota dôchodcov Slovenska č.3 – Športové podujatia, Jednota dôchodcov Slovenska č.1 – Šporotm za zdravím – starí rodičia a vnuci, Korfbalový klub SPU Nitra – International korfaballweekend, KBU Taekwon-do UKF Nitra – Nitra cup 2017 Taekwon-do ITF, MCK Nitra – Cyklistická liga pre mládež, Mestský dámsky kolkársky klub – turnaj o Meč kniežaťa Pribinu, Mestský futsalový klub Nitra – juniorský turnaj vo futsale, Mestský futsalový klub Nitra – O pohár primátora mesta Nitry, Mestský futsalový klub Nitra – Polyservis cup, Nitra Knights – Memoriál V. Kincela, Nitriansky šachový klub – šachový turnaj o pohár primátora, OZ Nitravia – Jazdenie pre všetkých, Republiková špecifická organizácia SZŤP – šachový turnaj Rapid, Slovenský zväz technických športov – modelárske súťaže, Slovenský zväz technických športov – strelecké súťaže, Spojená škola – Nitriansky olympijský viacboj, Spojená škola – Latka 5 miest, Spojená škola internátna – Šport a zdravie v nás, Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra – Nitrianska vianočná rybka, Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra – Vyplávaj osobák Nitry, Stolnotenisový klub Nitra 08 – turnaje v stolnom tenise (TOP 16, Memoriál M. Žiaka), ŠK Delfín – Nitrianska hodinovka, ŠK pri ŠOG v Nitre – Pohár federácií v športovom aerobiku, ŠK Scorpioni – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise, ŠK Scorpioni – Detský kolkársky turnaj, ŠK Scorpioni – Medzinárodný kolkársky turnaj, ŠK Triturus – Orientačný beh, Športové centrum Nitranček – Crosscountry preteky XCO, Nitrianske – XCO, Tenisový klub – Nitra Open 2017, TJ Slovan Chrenová – dorastenecký turnaj, UDHK Nitra- Medzinárodný turnaj o pohár primátora, VK Ekonóm SPU Nitra – Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov, VK Ekonóm SPU Nitra – Memoriál Š. Szalaya, UKF Nitra – Univerzitné behy, Akadémia tanca – medzinárodná tanečná súťaž “ Pribinov pohár“, BKM Junior UKF Nitra – medzinárodné podujatia – UNITED SPORTS GAMES, Box club Stavbár – Majstrovstvá SR v boxe juniorov, CK Dynamax Nitra – Regiónom Nitrianskeho kraja, CK Nitra – Nitriansky cyklomaratón FC Nitra – Memoriál E. Chlpíka, FC Nitra – Memoriál L. Baláža, Gymgol klub – Veľká cena Mesta Nitra vo fitness detí, HBK Nitrianski rytieri – Stümpel cup, HK Nitra – turnaj v ľad. Hokeji v Nitre, JDS Nitra – Medzinárodná športová olympiáda seniorov, Krasoklub mesta Nitra – Slov. pohár v krasokorčuľovaní, MMHK – Turnaje v ľadovom hokeji, OZ Ľadové medvede – celoslovenské stretnutie ľadových medveďov, Paraglidingový klub Zobor air Nitra – Zobor cup 2017, ŠK Delfín – Detský aquatlon, ŠK Delfín – Inline deň, ŠK Delfín – Slovakman, ŠK Delfín – Zoborský cyklomaratón, ŠK Karate Farmex – Memoriál Rudolfa Farmadina, ŠK Karate Kachi – Kachikan cup + Slov. pohár + Samuraj Cup, ŠK pri ŠOG v Nitre – Európsky pohár juniorov v atletike, ŠK pri ŠOG v Nitre – Medzinárodné gymnastické turnaje, ŠK Slávia SPU DFA Nitra – O pohár primátora mesta -Zobor Cup, Tenisový klub – Tenisové turnaje, TJ AC Nitra – Memoriál J. Svitača, TJ Stavbár Nitra – Európsky pohár majstrov, TJ Stavbár Nitra – Grand Prix Slovakia a Memoriál M. Púchovského, Zapasnícky klub Corgoň Nitra – Memoriál Júliusa Strniska, ZŠK UKF Nitra – Turnaj o pohár primátora mesta

2018 v celkovej sume 48.100 €
BKM Junior UKF Nitra – Basketbalová mikroliga, BKM Junior UKF Nitra – Nitra Cup, BKM Junior UKF Nitra – Veľkonočné turnaje, BKM Junior UKF Nitra /ženy/ – Pribina Cup, CK Nitra – Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike, Čakanka n.o. – Zoborský Silvestrovský beh, Časomiera KRIL, s.r.o. – Nitrianska bežecká liga, ČFK Nitra – XIV. Ročník Medzinárodného turnaja st. žiakov v halovom futbale, FC Nitra – futbalový turnaj talentov, FC Nitra – Memoriál K. Chatrnúcha, FC Nitra – majstrovské zápasy, FK Janíkovce – Memoriál A. Hrnčára, Gym Klub s.r.o. – športové podujatia zumba, fitness, crosfit, Jednota dôchodcov Slovenska č.3 – Športové podujatia / stolný tenis, petang/, Jednota dôchodcov Slovenska č.1 – 1. ročník mestskej športovej olympiády, Korfbalový klub SPU Nitra – International korfaball weekend, Korfbalový klub SPU Nitra – International korfaball weekend, MCK Nitra – Cyklistická liga pre mládež, Mestský dámsky kolkársky klub – turnaj o Meč kniežaťa Pribinu, Mestský futsalový klub Nitra – juniorský turnaj vo futsale, Mestský futsalový klub Nitra – O pohár primátora mesta Nitry, Mestský futsalový klub Nitra – Polyservis cup, Nitra Knights – Memoriál V. Kincela, Nitriansky šachový klub – šachový turnaj o pohár primátora, Plavecký klub Športové gymnázium Nitra – vyplávaj osobák Nity – mladší žiaci, Plavecký klub Športové gymnázium Nitra – plavecké preteky -Nitr. Vianočná rybka, Republiková špecifická organizácia SZŤP – šachový turnaj Rapid, Slovenský zväz technických športov – modelárske súťaže, Slovenský zväz technických športov – strelecké súťaže, Spojená škola – Nitriansky olympijský viacboj, Spojená škola – Latka 5 miest , Spojená škola internátna – Šport a zdravie v nás, Stolnotenisový klub Nitra 08 – turnaje v stolnom tenise(TOP 16, Memoriál M. Žiaka), ŠK pri ŠOG v Nitre – Pohár federácií v športovom aerobiku, ŠK Scorpioni – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise, ŠK Scorpioni – Detský kolkársky turnaj – deň detí, ŠK Triturus – Orientačný beh detí ZŠ a SŠ, TK Slavia SPU – Nitra open 2018, TJ Slovan Chrenová – dorastenecký turnaj, UDHK Nitra – medzinarodný mladežnícky turnaj o pohár primatora, VK Ekonóm SPU Nitra – Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov, VK Ekonóm SPU Nitra – Memoriál Š. Szalaya, UKF Nitra – Univerzitné behy, Akadémia tanca – Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch, BKM Junior UKF Nitra – medzinárodné podujatia – UNITED SPORTS GAMES, BKM SPU Nitra, CK Dynamax Nitra – Regiónom Nitrianskeho kraja, cyklistické preteky pre mládež, CK Nitra – Nitriansky cyklomaratón, FC Nitra – Memoriál E. Chlpíka, FC Nitra – Memoriál L. Baláža, Gymgol klub – Veľká cena Mesta Nitra vo fitness detí, HK Nitra – turnaj v ľad. Hokeji v Nitre, Krasoklub mesta Nitra – Slov. pohár v krasokorčuľovaní, OZ Ľadové medvede – celoslovenské stretnutie ľadových medveďov, Paraglidingový klub Zobor air Nitra – Zobor cup, ŠK Delfín – Detský aquatlon, ŠK Delfín – Inline deň, ŠK Delfín – Slovakman, ŠK Scorpioni – Medzinárodný kolkársky turnaj, ŠK Karate Farmex – Memoriál Rudolfa Farmadina, ŠK Karate Kachi – Kachikan cup, ŠK pri ŠOG v Nitre – Európsky pohár juniorov v atletike, ŠK pri ŠOG v Nitre – Medzinárodné gymnastické turnaje, TK Slávia SPU – Tenisové turnaje, Tenisový klub TCN Nitra, TJ AC Nitra – Memoriál J. Svitača, TJ Stavbár Nitra – Európsky pohár majstrov, TJ Stavbár Nitra – Grand Prix Slovakia a Memoriál M . Púchovského, Zápasnícky klub Corgoň Nitra – Memoriál Júliusa Strniska, ZŠK UKF Nitra – Turnaj o pohár primátora mesta

Rozvoj, tvorba, ochrana, šírenie a podpora kultúry a duchovných hodnôt

2015
oplotenie a zabezpečenie areálu ZUŠ, Kultúrny dom Dražovce – lapač tukov a vnútroareálová kanalizácia
prostriedky v celkovej sume 12.000 €: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Oprava hradného historického múru, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor / Svoradova jaskyňa -zriadenie kaplnky sv. Svorada, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia ruín Kostola sv. Jozefa – Zoborský kláštor, Zoborský skrášľovací spolok /Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého a inštalácia objektu kaplnky na Chmeľovej doline

2016
oprava zvoničky na Chotárnej ul., Kultúrny dom Dražovce- podlaha
prostriedky v celkovej sume 29.100 €:Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Nitra / Obnova fasády fary
Obnova fasády fary Reformovanej kresť.cirkvi – cirkev.zbor Nitra, Ul.Fr. Mojtu 10. Objekt je pamätihodnosťou mesta Nitry, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Reštaurovanie súsošia sv. Jána Nepomuckého z r.1783, Reštaurovanie NKP, súsošia sv. J. Nepomuckého zr.1783, hradný vrch neďaleko súsošia sv. Cyrila a Metoda, Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula v Nitre / obnova fasády Kaplnky sv. Michala na Vŕšku Obnova fasády NKP – Kaplnka sv. Michala na Vŕšku, obnova fasády, sanácia vlhkosti, farebný náter fasády, Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula v Nitre / Rekonštrukcia okien a dverí na Nécseyho dome
Rekonštrukcia historických dverí, okien a okeníc NKP kanónia -Nécseyho dom, Nám.J.Pavla II., Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia – reštaurovanie ruín Kláštora sv. Jozefa – Zoborský kláštor, ďalšia etapa záchrany a obnovy NKP Zoborský kláštor, Konzervácia ruín kláštora a Kostola sv. Jozefa, archeologický výskum, obnova murív, odvodnenie koruny muriva, reštaurovanie, Židovská náboženská obec / Rekonštrukcia a údržba židovského cintorína v Nitre Kompletné vyčistenie židovského cintorína od náletov, suchých a napadnutých drevín. Objekt je pamätihodnosťou mesta Nitry

2017
prostriedky v celkovej sume 8.000 €:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Kostol sv. Štefana Kráľa Nitra Párovce realizácia projektovej dokumentácie sanácie NKP Gr.k. kostola sv- Andrea Prvopopolavého/ pôvodne Kostola sv. Štefana Kráľa, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / súsošie sv. Jána Nepomuckého II. etapa reštaurovania NKP súsošia sv. Jána Nepomuckého, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia – reštaurovanie ruín Kostola sv. Jozefa – Zoborský kláštor Ďalšia etapa záchrany a obnovy NKP Zoborský kláštor, úprava okolia ruín Kostola sv. Jozefa, eremitky, konzervácia murív, reštaurovanie príbytku mnícha a kostola

2018 
prostriedky v celkovej sume 40.000 €:
Revitalizácia územia, konzervácia ruín a sprístupnenie územia verejnosti – Záverečná etapa záchrany a obnovy NKP Zoborský kláštor, č.ÚZPF1513 -terénne práce pod dozorom archeológa, úprava areálu -technické zázemie pre prezentáciu nálezov a areálu NKP- reštaurátorské a umeleckoremeselné práce-zastrešenie príbytku mnícha, vyhotovenie expozície

2015 v celkovej sume 34.523 €

A Cafe, s.r.o./ Divadelná kaviareň Evy Pavlíkovej, Asociácia Divadelná Nitra/ Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015, BerCash, s.r.o./ Svätourbanské zoborské slávnosti, Divadlo Andreja Bagara/ Cyrano z Bergeracu, Literárny klub Janka Jesenského v Nitre/ Autorské večery, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Agrofilm, Nitrianska galéria/ Maliar Karol Pongrácz, Nitrianska kráľovská vínna cesta/ 11. Podzoborské vinobranie, Nitriansky horský spolok/ Vysoké hory Nitra 2015, Priatelia starého divadla/ Flašinety pod hradom, Slavica, o.z./ Dni Slovanov 2015, Slovenská poľnohospodárska univerzita/ Nitrianske univerzitné dni, Spevácky zbor Nitra, Spolok slovenských spisovateľov/ Almanach Nitra, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás, Súkromné konzervatórium/ Tanec nad plačom, Triptych, o.z./ ACTIVATOR- Kultúra v priestore, priestor pre kultúru, Apropo Gitara/ Stretnutie pri strunách, ARS Studio/MULTIPOINT- International Art Symposium, Castellum, n.o./ Leto na hrade 2015, Centrum Slniečko, n.o./ Bez modrín, Čakanka, n.o./ O tebe a o mne, Dom Matice slovenskej/ Od Kataríny do troch kráľov, Emília Domanová „Akcent“/ Raňajky v tráve, eXj-production, s.r.o./ Záverečný koncert tanečnej školy OSB, Galéria Trafačka/ Ukradená galerie Nitra, Chrámový spevokol Emerám, JA a MY, o.z. pri UKF/ Festival Petra Scherhaufera, Jednota dôchodcov na Slovensku/ Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov, Jednota dôchodcov na Slovensku-Janíkovce/ Pochovávanie basy, Knieža, o.z./ Medzinárodné klavírne súťaže, Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom/Leto na Kupeckej s hudbou, divadlom a literatúrou, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Čítajte s nami, Krajské osvetové stredisko v Nitre/ Skvosty a dominanty Mesta Nitry, Krediv, o.z./ Legendy z čias cyrilo-metodských, Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce/ Janíkovské matičné slávnosti, Nitriansky hudobný spolok- miešaný spevácky zbor Lipka/ Sústredenie miešaného speváckeho zboru Lipka, Občianske združenie List/ Klavírny koncert, Peter Lenčéš/ Turistický vláčik „Nitriansky expres“, Ponitrianske múzeum v Nitre/ Výstava Jozef Absolon, výtvarné diela, Pro Ponitran/ Kroje nitranskeho regiónu pre FS Ponitran v zimnej verzii, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda/ Duchovno-kultúrny program pre Noc Kostolov, Rodičovské združenie pri CVČ Domino/ Nitra, moje mesto, Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26/ Ahoj kamarát, Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže/ Mamka, ocko, brat, poď sa s nami hrať, Slovenská Orffova spoločnosť/ Vandrovali hudci…desať rokov, Tradícia- Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec/ Sviatok nového chleba, Umelecká spoločnosť Tambores, o.z./ Drumpoint Slovakia 2015, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ Ľudovít Štúr- Stredoeurópan, VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb/ Obnova krojov speváckej skupiny, Združenie Magna Via, o.z./ Mesto Nitra a jeho aktívne zapojenie do kráľovsko – cisárskej poštovej cesty Magna Via ako Zelená zebra/ Ako som začal(a)

2016 v celkovej sume 39.796 €
Akadémia tanca/ Tanec je naša vášeň, Asociácia Divadelná Nitra/ Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2016, BerCash, s.r.o./ Svätourbanské zoborské slávnosti 2016, Divadlo Andreja Bagara/ Mark Hadon Simon Stephens: Podivný prípad so psom, Galéria Trafačka/ Noc hudby 2016, Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom/Kníhkupecká a Piatok tekvicového, Kulturologická spoločnosť/ Ceny Pavla Straussa, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/Agrofilm, Nitrianska kráľovská vínna cesta/ 11. Podzoborské vinobranie, Nitriansky horský spolok/ Vysoké hory Nitra 2016, Nitriansky hudobný spolok- zbor LIPKA/ reprezentácia mesta, Originál, o.z./ Cithara Aediculae 2016 i.m. Pavol Sika, Priatelia starého divadla/ Gašpariáda, Priatelia starého divadla / Nitránska verklikáreň, Slovenská poľnohospodárska univerzita/ Nitrianske univerzitné dni 2016, Spevácky zbor Nitria/ Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta, Spolok slovenských spisovateľov/ Almanach Nitra, SRRZ-RZ pri CVČ Domino/ 30.výročie DFS Borinka, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ oslava 65.výročia založenia, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás, ŠOK, o.z./ vytvorenie Parku nitrianskych osobností, Translogia, s.r.o./ viacjazyčný audiosprievodca pre Ponitrianske múzeum, Umelecká spoločnosť Tambores/ drumpoint Slovakia 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Akademická Nitra 2016, Za trvalo udržateľný rozvoj, o.z./ Ekotopfilm Envirofilm, Akcent/ Raňajky v tráve, Castellum, n.o./ Leto na hrade, Centrum Slniečko, n.o./ Bez modrín, Dom Matice slovenskej/ Od Kataríny do Troch kráľov, eXj-production, s.r.o./ Záverečný koncert tanečnej školy OSB, Galéria Trafačka/ výstava pohľadníc a fotografií starej Nitry, Garmond Nitra/ kniha : Ježkovci, ako to bolo s detskými ilustráciami, Jednota dôchodcov na Slovensku, KO Nitra/ Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov, Katedrálny spevokol Emerám v Nitre/ činnosť spevokolu, Klub rodičov autistických detí v Nitre/ výtvarné talenty III., Knieža, o.z./ Klavírne konfrontácie, Konfrontácie, o.z./festival umení Konfrontácie 13.ročník, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Čítajte s nami- 16.ročník, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Literárna Nitra, Materské centrum Klokanček/ Míľa pre mamu, Miestny odbor MS – Janíkovce/ Janíkovské Matičné slávnosti, Miestny odbor MS v Nitre/ Vatra zvrchovanosti, Občianske združenie List/ Klavírny koncert, Peter Lenčéš/ Turistický vláčik „Nitriansky expres“, Pro Ponitran, o.z./ Prezentujme tradičný folklór, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda/ Duchovno-kultúrny program pre Noc Kostolov 2016, Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže, o.z./Materinky, Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského/ Nitrianska lutna, Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského / Podpora talentov, Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra/Novomeského Nitra 2016, SRRZ – RZ pri CVČ Domino/ Nitra, moje mesto, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Literárna kaviareň Parnas, Súkromné konzervatórium/ Priestor pre talent, Tradana, o.z./hudobno-tanečno-výtvarný workshop, Tradícia- Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec/ Sviatok nového chleba, Triptych, o.z./ Kultúrne leto v Hideparku 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Cesty a kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda v strednej Európe, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ dobrovoľníci v nitrianskych knižniciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Hodina básnictva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Nitrianskeliterárno-filozofické večery, Západoslovenské folklórne združenie/ galakoncert pri príležitosti 60. výročia FS Zobor, Združenie mariánskej mládeže/ Letný tábor ZMM 2016

2017 v celkovej sume 25.700 €
Akadémia tanca / Tanec je naša vášeň tanečná a materiálno-technická príprava na MSR v tanci / máj 2017, Asociácia Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017 – 26.ročník / 22.-27.september 2017, Ber Cash, s.r.o. / Svätourbanské zoborské slávnosti 2017 príprava a realizácia Svätourbanských zoborských slávností 2017/ 26.-28.5.2017, Centrum pre rodinu – Nitra / „Aby deti otca mali, aby mali mamu“ Deň rodiny 2017 oslava Medzinárodného Dňa rodiny /21. máj 2017, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Mária Rázusová – Martáková : JÁNOŠÍK príprava a realizácia súčasnej interpretácie mýtického príbehu o Jánošíkovi / apríl 2017, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Miroslav Válek – Jan z Přítmí : ŽLTÝM VČELÁM ŽLTÉ VLASY – príprava a realizácia prezentácie básickej tvorby Miroslava Válka / apríl 2017, Ekotopfilm, s.r.o. – TUR / MFF Ekotopfilm – Envirofilm, Homo Nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť / Krojová zábava, prehliadka krojov uchovávanie ľudových tradícií prostredníctvom krojových zábav, prehliadky krojov, Ing.M.Štepánek M´ART PRINT / Medzičas…Karol Félix v Nitrianskej synagóge vydanie neperiodickej publikácie – prezentačná publikácia o výstavnom projekte K.Félixa, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra / Agrofilm – 33.ročník medzinárodného filmového festivalu realizácia 33.ročníka medzinárodného filmového festivalu z oblasti poľnohospodárstva, Nitrianska kráľovská vínna cesta – Združenie ekologického cestovného ruchu / 13.Podzoborské vinobranie, Priatelia Starého divadla / Nitránska verklikáreň realizácia medzinárodného stretnutia verklikárov v Nitre / júl 2017, Priatelia vyrovnanej harmónie – CLOSE HARMONY FRIENDS / Účasť na podujatí Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez účasťou na medzinárodnom festivale zborového spevu v Kolumbii prispieť k reprezentácii mesta, Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo „Le Mon“ / František Perger – Život so scénou – vydanie monografie o živote a diele dlhoročného scénografa DAB v Nitre – F. Pergera pri príležitosti 80.narodenín /, Slavica, o.z. / Slavica Festival 2017 realizácia medzinárodného folklórneho festivalu Slavica Festival 2017 / 3.-4.7.2017, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Nitrianske univerzitné dni 2017, Spevácky zbor Nitria / zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta zabezpečenie ďalšej činnosti zboru ako reprezentanta mesta Nitry /, Spolok slovenských spisovateľov, Nitrianska odbočka pri FF UKF v Nitre / Almanach Nitra vydanie neperiodickej publikácie – zborníka vedeckých a popularizačných štúdií – Almanach Nitra / december 2017, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás realizácia 19.ročníka medzinárodnej prehliadky divadiel a divadelných škôl krajín V4 / jún 2017, Umelecká spoločnosť TAMBORES / drumpoint Slovakia 2017 4.ročník medzinárodného festivalu bubnov a perkusií v Nitre / 1.-4.6.2017, Zoborský skrášľovací spolok / Zážitková expozícia histórie kláštorov na Zobore vytvorenie stálej zážitkovej expozície o histórii v areáli Zoborského kláštora / marec – jún 2017

2018 v celkovej sume 49.900 €
Agentúra EPS, s.r.o. / Živé obrázky z čias, keď sa Nitra stala privilegovaným mestom – realizácia historických scénok zobrazujúca dopad privilégií na život obyvateľov v Nitre / júl-september 2018, Centrum pre rodinu, o.z. / „Aby deti otca mali, aby mali mamu“ DEŇ RODINY 2018 10. ročník – Organizácia podujatia DEŇ RODINY / január jún 2018, Detský folklórny súbor Zbežanček, o.z. / Doplnenie krojového vybavenia súboru zabezpečenie kostýmov pre DFS / II. polrok 2018, EIJA, o.z. / Žijeme tancom reprezentácia na tanečných súťažiach na Slovensku a v zahraničí / rok 2018, Emília Domanová – Akcent / Raňajky v tráve, piknik – 6. ročník realizácia podujatia spojená s propagáciou kostola sv. Michala Archanjela / 24.06.2018, EN ARS, s.r.o. / Dejiny archívov- archívy dejín – Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 19. – 20.09.2017 prezentácia odborných poznatkov z medzinárodnej konferencie, tlač publikácie / rok 2018, Fatralandia – agentúra zážitkov, o.z. / Zaži v múzeu na Agrokomplexe realizácia kurzu folkloristiky a ľudových remesiel pre deti / júl-august 2018, Ing. Milan Klačman – Furmanská vináreň / „Fašiangy v Nitre“ organizácia podujatia zachovávajúceho tradície a zvyky z fašiangového obdobia v Nitre / február-marec 2018, Ing. Nadežda Vídenská / Neformálne stretnutie Nitrianskych hudobníkov podpora nekomerčných aktivít z oblasti hudobného umenia / jún 2018, JA a MY pri UKF Nitra, o.z. / Festival Petra Scherhaufera realizácia 9. ročníka festivalu amatérskych a profesionálnych divadelných skupín / november 2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO. č. 1 Nitra / Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov– výstava propagácia kultúrno-umeleckých aktivít seniorov spojená s výstavou prác / jún-október 2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO č. 3 Nitra-Janíkovce / Aktivity za rok 2018 – zvyky, tradície a kultúrne podujatia, aktivity, kultúrna osveta a šírenie tradícii v Nitre / rok 2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO č. 5 Nitra-Zobor – Dôstojná staroba , celoročné aktivity, šírenie tradícii v Nitre / rok 2018, Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre / Zabezpečenie činnosti zboru realizácia koncertného turné a zabezpečenie kostýmov / rok 2018, Výtvarné talenty IV. / Cena akademickej maliarky Stanislavy Batelovej – Michalčekovej, podpora mladých výtvarných talentov / 10.03.2018-02.04.2018, Klub spoločnosti L. Novomeského v Nitre / Novomeského Nitra 2018 realizácia literárnej súťaže / 01.12.2017-30.05.2018, KONFRONTÁCIE, o.z. / Festival umení – Konfrontácie – 15. ročník intermediálneho festivalu hudby s výstavou súčasného výtvarného umenia realizácia 15. ročníka festivalu klasickej hudby a výtvarného umenia s presahom do konceptuálneho umenia/ november 2018, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre / Čítajte s nami – 18. ročník , realizácia 18. ročníka súťaže určenej pre žiakov ZŠ / november-apríl 2018, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre / Literárna Nitra – 3. ročník, realizácia podujatia so zameraním spopularizovať súčasnú slovenskú literatúru / 8.jún 2018, List, o.z. / Klavírny koncert – melódie valčíkov , rozvíjanie tvorivej činnosti mladých umelcov / jún 2018, Miestny odbor Matice slovenskej – Janíkovce / Aktivity za rok 2018 podpora tradičnej ľudovej kultúry, umeleckej činnosti, podujatí / rok 2018, Múzeum medoviny, o.z. / Audio-vizuálna prezentácia Múzea medoviny v Nitre , vytvorenie audio-vizuálneho diela reprezentujúceho múzeum medoviny / 1. polrok 2018, Nitrianska galéria / Marián Žilík – Všetko je inak – realizácia výstavy akad. mal. Mariána Žilíka / november 2018, Nitriansky hudobný spolok – Miešaný spevácky zbor LIPKA / Zabezpečenie potrieb na materiálne vybavenie a skvalitňovanie práce zboru, prezentácia zborového spevu a reprezentácia Mesta Nitry / rok 2018, Pavol Kitaš / Zážitkové jazdy konským povozom po Zobore realizácia 2. ročníka zážitkových jázd konským povozom / jún-august 2018, Politickí väzni/ Zväz protikomunistického odboja III. odboj / Vydávanie časopisu svedectvo, mesačník náklady na tlač časopisu / rok 2018, PONITRANCI, o.z. / Kroje pre Ponitrancov zabezpečenie kostýmov pre FS Ponitran / Február-august 2018, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra-Klokočina / Duchovno kultúrny program pre Noc kostolov 2018 realizácia programu počas podujatia Noc kostolov 2018 / 25.máj 2018, Rocková škola, o.z. / Koncert – Nitránsky Rock´n´Roll koncert pôvodných nitrianskych hudobných skupín / máj 2018, SRRZ – Rodičovské združenie pri CVČ Domino – Nitra, moje mesto realizácia vedomostnej súťaže pre deti z MŠ a ZŠ v Nitre / júl 2018, Tradícia – Združenie priateľov kultúrnych tradícii Dražoviec – Sviatok nového chleba 2018 prezentácia tradičného kultúrneho podujatia doma i v zahraničí / júl-august 2018, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Odhalené tajomstvá z minulosti Nitry prezentácia a propagácia o dejinách mesta Nitry / apríl-november 2018, Združenie mariánskej mládeže – Letný tábor 2018 zabezpečenie stravy a ubytovania počas letného tábora / júl-august 2018, ART press, s.r.o. / Nitra – Ako si ťa pamätáme 3 vydanie neperiodickej publikácie o živote ľudí a premenách Nitry / 1. polrok 2018, Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia / Tanec je naša vášeň realizácia choreografie a kostýmového zabezpečenia pre prezentáciu tanečného majstrovstva / máj 2018, Archeologický ústav SAV / 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu – publikácia príprava a tlač publikácie/november 2018, Archeologický ústav SAV / Konferencia: 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu realizácia konferencie spájajúcej odbornú a širokú verejnosť/ 06.07.-07.07.2018, Asociácia Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018, 27. ročník realizácia medzinárodného divadelného festivalu / 28.spetember-03.október 2018, BerCash, s.r.o. / Svätourbanské zoborské slávnosti 2018 príprava a realizácia Svätourbanských zoborských slávností v roku 2018 / 25.05.-27.05.2018, Castellum, n.o. / „Leto na hrade 2018“ realizácia podujatí zahŕňajúcich koncerty a premietania filmov v hradnom areáli počas leta 2018 / rok 2018, Close Harmony Friends – priatelia vyrovnanej harmónie – A´Cappella CD album Close Harmony Friends nahrávka nového CD nosiča / 31.05.2018, CREART Production Mgr. Romana Bojdová / Drumpoint Slovakia 2018 – 5. ročník medzinárodného festivalu bubnov a perkusií realizácia medzinárodného festivalu bubnov a perkusií / 31.05.-03.06.2018, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Ľudia, miesta a veci realizácia inscenácie / rok 2018, Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Otec Goriot realizácia inscenácie Otec Goriot / apríl 2018, Homo Nitriensis – nitrianska humanitná spoločnosť / Krojová zábava, prehliadka krojov – zameranie „ženích a nevesta“ uchovávanie ľudových tradícii prostredníctvom krojových zábav, prehliadky krojov / 30. apríl 2018, LAWLESS, s.r.o. / FATANGO 2018 – festival argentínskeho tanga realizácia 3. ročníka hudobného/tanečného festivalu / 9.-11.máj 2018, Mavis & Jonathan, o.z. / Žime spolu kultúrou realizácia projektu spojeného s prezentáciou možností uplatnenia a realizácie zdravotne znevýhodnených ľudí / leto 2018, MFF Eko, s.r.o., / MFF Ekotopfilm – envirofilm tour 2018 Nitra realizácia festivalu Ekotopfilm 2018 v Nitre / jar 2018, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra / Agrofilm – 34. ročník medzinárodného filmového festivalu realizácia 34.ročníka medzinárodného filmového festivalu z oblasti poľnohospodárstva / 01.10.-06.10.2018, TRAVIN, o.z. / Nitriansky vínny festival 2018 realizácia vinohradníckeho festivalu / september – november 2018, Nitriansky horský spolok / Festival o horách a cestovaní „Vysoké hory Nitra 2018 – 12. ročník“ realizácia filmového festivalu o horách / 23.-25.11.2018, Nitrianska kráľovská vínna cesta, NKVC 14. Podzoborské vinobranie realizácia podujatia Podzoborské vinobranie, propagácia vinárstva a tradícii/ september 2018, Priatelia Starého divadla, o.z. / Gašpariáda realizácia medzinárodnej prehliadky tradičného bábkového divadla v Nitre / júl 2018, Priatelia Starého divadla, o.z. / Nitránska verklikáreň realizácia medzinárodného festivalu verklikárov v Nitre / júl 2018, Resume Partner, s.r.o. / FLAAM FESTIVAL 2018 realizácia jednodňového hudobného festivalu v kultúrnom centre Hidepark / 18. august 2018, Slavica, o.z. / Slavica Festival 2018 – medzinárodný folklórny festival realizácia folklórneho festivalu / 05.07. -07.07.2018, Slovenská Orffova spoločnosť / Vandrovali hudci – medzinárodný festival dávnej hudby realizácia festivalu spojeného s prezentáciou domácich a zahraničných hudobných pamiatok / rok 2018, Slovenská poľnohospodárska univerzita / Medzinárodný folklórny festival Akademická Nitra 2018 realizácia festivalu zachovávajúceho ľudové tradície a zvyky / 02.07.-06.07.2018, Slovenská poľnohospodárska univerzita / Nitrianske univerzitné dni 2018 realizácia 16. ročníka podujatia pre študentov a mladých / apríl-november 2018, Spevácky zbor Nitria / Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta / rok 2018, SRRZ – Rodičovské združenie pri CVČ Domino / „65. výročie Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra prezentácia zariadenia CVČ Domino / január – august 2018, Staré divadlo Karola Spišáka / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás realizácia medzinárodného divadelného festivalu/jún 2018, Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra / Mníšky – muzikálová komédia realizácia inscenácie Mníšky / marec-október 2018, TRIPTYCH, o.z. / HIDEPARK NITRA – letná platforma pre kultúru materiálno technické zabezpečenie pre podujatia počas leta 2018 / máj-september 2018, Umenie a spoločnosť, o.z. / Podpora činnosti Nového divadla v Nitre – činnosť nezávislého kvalitného profesionálneho divadelného, umeleckého a kultúrneho subjektu podpora umeleckého rozvoja a činnosti Nového divadla / rok 2018, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Jesus Christ Superstar realizácia muzikálu Jesus Christ Superstar / máj- jún 2018, Zoborský skrášľovací spolok, o.z. / Zážitková expozícia histórie kláštorov na Zobore 2. etapa vytvorenie stálej zážitkovej expozície o histórii v areáli Zoborského kláštora / marec-jún 2018

Zdroje z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR pre mesto Nitra

2015
„Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“. / Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Celkové náklady na projekt predstavovali 750 000 eur, z toho bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 436 958,12 €.
„Elektronizácia služieb mesta Nitra (OPIS)“
Projekt bol spolufinancovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti celkové náklady 2 285 374 eur, z čoho suma 218 558 eur bolo spolufinancovanie z prostriedkov mesta

2015
MŠ Nedbalova – rekonštrukcia (projekt bol zrealizovaný s celkovou výškou poskytnutej dotácie 286 000 eur)
MŠ Belopotockého (dotácia vo výške 205 000 eur).
Sanácia čiernych skládok ( dotácia vo výške 111 583,00 eur)

2016
Sanácia nelegálnych skládok odpadu v meste Nitra,(Environmentálny fond, dotácia 50 000 eur);
Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v lokalite Orechov Dvor, (MV SR, dotácia 6 000 eur) rekonštrukcia Telocvičňa ZŠ kniežaťa Pribinu (MŠVVaŠ, dotácia 47 300 eur)
Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Škultétyho (MŠVVaŠ – dotácia 83 000 eur)

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra 832.400,00 €
Cyklotrasa Klokočna -Borina- Hollého 532.299,84 €
Cyklotrasa Chrenová II. etapa Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica 346.104,20 €
Cyklochodník Nitra – Vráble 1.215.681,65 €
Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – Jesenského 432.250,97 €
MŠ Dobšinského 964.800,00 €

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) 1.366.707,78 €
Cyklotrasa Nitra – Drážovce 255.427,84 €
Cyklotrasa Autobusová stanica- Štúrová 223.625,92 €
Cyklotrasa Mlynárce – Klokočina 1.433.357,02 €
MŠ Na Hôrke 301.500,00 €
Základné školy Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 725.372,98 €
Mestský park na Sihoti v Nitre, Nový park 662.542,53 €
Revitalizácia mestského lesa – Borina 150.533,42 €
Brezový háj 299.935,50 €
Vnútroblok Párovce 236.439,66 €
Vnútroblok Popradská – Kmeťová 66.993,16 €
Generel zelene 60.133,33 €
Adaptácia na zmenu klímy 43.133,33 €

Komunitné centrum Orechov dvor 337 368,40 € / Operačný program ľudské zdroje
Nasvetlenie priechodov pre chodcov 23 788,42 € / Ministerstvo vnútra SR
Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Nitra 60 366,54 € / ENVIROFOND

Komunitné centrum Krškany 121 098,60 €
Komunitné centrum Dražovce 363 453,00 €