DOPRAVA
vybudovanie cyklotrasy až do Dolných Krškán
oprava cesty Janíkovce – Krškany
vybudovanie záchytného parkoviska

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
komunitné centrum

BEZPEČNOSŤ
vysunuté pracovisko mestskej polície
vybudovanie chodníkov (Novozámocká od Priemyselnej po Bočnú, chodník k rieke,
vybudovanie priechodov pre chodcov v kritických oblastiach (autobusová zastávka Nitrafrost, Novozámocká)

ZDRAVOTNÍCTVO
vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

EKOLÓGIA
rozšírenie možnosti separovania odpadu v Krškanoch

MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
dobudovanie mestskej kanalizácie

Mgr. Nikola Šimáková

24 rokov
právnička
volebné číslo 5.

• Naďalej sa budeme s Vami pravidelne stretávať, aby sme poznali Vaše problémy a mohli Vaše požiadavky riešiť

 • Vybudujeme ďalšie parkovacie miesta, opravíme komunikácie a chodníky, zrevitalizujeme vnútroblokové priestory, vrátane obnovy havarijného stavu kanalizácie
 • Budeme pokračovať v rozširovaní a skvalitňovaní kultúrnych podujatí v parku na Sihoti, na hrade, Svätoplukovom námestí a na pešej zóne
 • Postupne zabezpečíme realizáciu dobudovania kúpaliska s celoročnou prevádzkou
 • Pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov mesta pre jednotlivé mestské časti budeme zohľadňovať zaťaženosť Starého mesta
 • Rozšírime zber komunálneho odpadu polopodzemnými kontajnermi.
 • Vytvoríme databázu podnikateľských subjektov v Starom meste a v prípade verejného obstarávania investičných akcií ich budeme informovať
 • Budeme pokračovať v budovaní cyklotrás, obhajovať zachovanie generelu zelene a starostlivosť o čistotu v meste
 • Vybudujeme koncertnú sieň, umelecké dielne z bývalej telocvične ZUŠ J. Rosinského
 • Budeme pokračovať v budovaní bezpečných osvetlených priechodov najmä pri školách a sociálnych zariadeniach
 • Vytvoríme podmienky pre skvalitnenie života obyvateľov v Starom meste
Ing. Peter Božík

58 rokov
asistent podpredsedníčky NSK
volebné číslo 2.

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

64 rokov
primátor
volebné číslo 5.

Mgr. Jaroslav Maček

66 rokov
riaditeľ školy
volebné číslo 19.

MUDr. Ondrej Šedivý

47 rokov
primár-neurochirurg
volebné číslo 27.

Mgr. Lívia Šumichrastová

49 rokov
reštaurátorka
volebné číslo 29.

Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD.

65 rokov
poslanec
volebné číslo 30.

MOTTO: 
ČO SME SĽÚBILI, SME AJ SPLNILI. NESTAČÍ LEN SĽUBY SĽÚBIŤ, ALE ICH AJ PLNIŤ.

 • Budeme iniciovať výstavbu križovatky rýchlostnej komunikácie R1 – južný zjazd (plánovaný obchvat cesty R64 na Komjatice) s cieľom vytvoriť bezpečné napojenie na chodník ku Cabajskému cintorínu
 • Revitalizáciou Boriny, vytvoríme športovo – oddychové zóny, pre zlepšenie a regeneráciu kvality života verejnosti, predovšetkým detí a starších občanov mesta Nitry
 • Rekonštrukciou detských ihrísk vytvoríme podmienky na aktívny oddych a hry detí. Zameriame sa na vybudovanie nových detských ihrísk predovšetkým v lokalite Dúhového bývania
 • Zabezpečíme finančné prostriedky na realizáciu a údržbu mestských komunikácií a na vytvorenie parkovacích miest a parkovísk v najviac frekventovaných lokalitách Čermáňa
 • Chceme pokračovať vo výstavbe a údržbe cyklotrás
 • Prostredníctvom Čermánskeho futbalového klubu vytvoríme podmienky na športové aktivity detí a mládeže. Zameriame sa na pomoc mladým športovým talentom, zrekonštruujeme šatne a sociálne zariadenia v priestoroch ČFK
 • Zlepšíme údržbu a čistotu verejných mestských priestranstiev na Čermáni
 • Budeme iniciovať zefektívnenie triedenia a odvozu recyklovaného a komunálneho odpadu
 • Budeme pokračovať v rozvoji kultúrnych a ľudových tradícií na Čermáni (stavanie mája, zachovanie tradície Čermánskej kroniky)
 • Budeme pokračovať v podpore aktivít klubu dôchodcov predovšetkým formou pravidelných pracovných, odborných a spoločenských stretnutí
 • Budeme pokračovať v organizovaní tradičných mikulášskych podujatí predovšetkým v obidvoch materských školách na Čermáni
 • Budeme iniciovať zateplenie budovy Základnej školy na Cabajskej ulici, čím vytvoríme lepšie podmienky na kvalitné vzdelávanie detí na Čermáni
 • Budeme aktívne pokračovať v spolupráci pri organizácii kultúrno –spoločenských a športových podujatí so susednými výbormi mestských častí
 • Budeme iniciovať riešenie nevyhovujúcej kanalizácie na Čermáni
 • Budeme pokračovať v iniciatíve výstavby osvetlenia vchodu Párovského cintorína
 • Budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok pre zdravotne postihnuté osoby, zameriame sa predovšetkým na tvorbu bezbariérových chodníkov v jednotlivých častiach Čermáňa
 • Budeme iniciovať vybudovanie výbehu pre psov vo vybranej lokalite Čermáňa
 • V rámci prevencie voči kriminalite budeme podnecovať inštalovanie kamier v bezpečnostne rizikových miestach Čermáňa s cieľom zabezpečiť ochranu občanov
Jozef Slíž

68 rokov
podnikateľ
volebné číslo 8.

Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

54 rokov
vysokoškolský učiteľ
volebné číslo 10.

DOPRAVA
urýchlená realizácia schválenej cyklotrasy Mlynárce – Diely – Klokočina
rozvoj a budovanie nových cyklotrás
parkovanie a parkovacie plochy
zimná údržba komunikácií, najmä pre peších
kruhový objazd pri Židovskom cintoríne
nárast vymedzených jazdných pruhov pre hromadnú dopravu
rekonštrukcia chodníkov pre peších
podchod pod Hviezdoslavovou triedou prebudovať na cyklopodchod

BEZPEČNOSŤ A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
obnovenie policajnej stanice
zvýšenie prítomnosti peších hliadok Mestskej polície
dobudovanie mestského parku Borina
dobudovanie osvetlených priestranstiev s lavičkami na voľných plochách pri panelákoch
sprístupnenie a revitalizácia časti priestranstiev škôl pre verejnosť mimo pracovného času
rozšírenie kamerového systému v problémových lokalitách
prísna regulácia hazardu

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA OBLASŤ
rekonštrukcia vnútornej časti polikliniky

ŠKOLSTVO
pokračovanie v rekonštrukcii základných a materských škôl
poskytovanie súčinnosti národným projektom, v oblasti rozširovania kapacít mestských jaslí

ŠPORT A KULTÚRA
revitalizovať priestor vedľa nákupného strediska Sandokan, s výhľadom na mikrotržnicu
rozširovanie multifunkčných ihrísk

EKOLÓGIA
rozšírenie možností separovania odpadu pre obyvateľov Klokočiny
rozšírenie možností pre elektromobilitu – nabíjacie stanice
modernizácia verejného osvetlenia s prihliadnutím na budúcnosť Smart City

PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA

35 rokov
nám. riaditeľa nemocnice
volebné číslo 3.

Ing. Mikuláš Dunda, MPH

47 rokov
zdravotnícky záchranár
volebné číslo 8.

MUDr. Jaroslav Hlavačka

44 rokov
lekár
volebné číslo 10.

Miroslav Kováčik

40 rokov
riaditeľ HK Nitra
volebné číslo 17.

Ing. Milan Lapšanský

46 rokov
generálny riaditeľ sekcie na MPaRV SR, hlavný štátny radca
volebné číslo 18.

Ing. Ľubomír Moravčík

53 rokov
živnostník
volebné číslo 23.

Ing. Martin Nemky, MBA

38 rokov
poslanec NR SR
volebné číslo 24.

Ing. Dušan Šutka

58 rokov
obchodný manažér
volebné číslo 31.

• Dokončíme KD Kynek, ktorý bude slúžiť rozvíjajúcej sa mestskej časti na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a stretávanie sa s občanmi.

 • Sústredíme sa na riešenie dopravnej infraštruktúry, dobudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia v rozvíjajúcich sa okrajových častiach mesta Nitry – a to hlavne v mestských častiach Kynek,Mlynárce a Párovské Háje.
 • Zabezpečíme vybudovanie multifunkčnej haly na sídlisku Diely.
 • Budeme riešiť nedostatok parkovacích miest na sídlisku Diely vybudovaním 150 nových miest na parkovanie.
 • Budeme podporovať rozvoj športu v našom meste, hlavne mladých začínajúcich športovcov, ale i športovcov súťažiacich v individuálnych a kolektívnych športoch.
 • Na sídlisku Diely necháme opraviť a rozšíriť U rampu, ktorá je vo veľkom množstve využívaná mladými ľuďmi.
 • Zabezpečíme opravu multifunkčného ihriska v mestskej časti Kynek so zameraním na výmenu umelej trávy a opravu mantinelov a ochranných sietí.
 • Intenzívne budeme podporovať vybudovanie cyklotrasy – Mlynárce – Diely – Klokočina.
Ing. Milan Burda

60 rokov
ekonóm
volebné číslo 2.

Štefan Klačko

65 rokov
poslanec MZ v Nitre
volebné číslo 6.

Mgr. Ľubomír Kleštinec

59 rokov
inšpektor OZ SLOVES
volebné číslo 7.

Ing. Miroslav Mikulášik

67 rokov
konateľ obchodnej spoločnosti
volebné číslo 11.

Motto:
Naše sľuby sa stali skutočnosťou. 
Ponúkame Vám ďalšie riešenia, ktoré vznikli z priateľských rozhovorov, naše návrhy sú reálne, splniteľné a stále otvorené Vašim predstávam.

 • Dobudovanie cyklotrás
 • Zlepšenie jazdných možností na Dobšinského ul.
 • Revitalizácia Zoborského lesa a okolia Dražovského kostolíka
 • Vybudovanie oddychových zón pre deti
 • Vybudovanie bankomatov
 • Zlepšenie stavu ciest a chodníkov
 • Bezpečnostné dopravné značenie (spomaľovače, zrkadlá)
 • Vybudovanie oplôtkov pre venčenie psov
 • Vybudovanie Komunitného centra
 • Aktívna podpora OZ pre Dražovce pri revitalizácií Dražoviec
 • Aktívna spolupráca so ZŠ, MŠ a všetkými spoločenskými organizáciami
 • Podporíme podnikateľskú činnosť v oblasti vybudovania služieb pre obyvateľov
 • Zvýšenú pozornosť budeme venovať bezpečnosti občanov aj ich ochrane pred neprispôsobivými občanmi
 • Podporíme vybudovanie nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
 • Podporíme dobudovanie nového verejného osvetlenia s integrovaným monitoringom a riedením svietidiel vo vybraných lokalitách s prvkami na zvýšenie bezpečnosti
Ing. Eva Antošová

53 rokov
poslankyňa NR SR
volebné číslo 1.

JUDr. Marek Ďuran

45 rokov
advokát
volebné číslo 4.

Pavel Varga

59 rokov
živnostník
volebné číslo 13.

• sprístupnenie areálu AX na voľnočasové a kultúrne aktivity pre Chrenovčanov, Nitrančanov a návštevníkov mesta Nitry/korčuľovanie,rybárčenie,/

 • podporiť rekonštrukciu športovej haly v areáli AX na kultúrne a športové podujatia
 • vybudovať zjazd z R1 na AX
 • vybudovanie kruhového objazdu ul. Dlhá – ul. Výstavná
 • zvýšiť bezpečnosť obyvateľov Chrenovej zriadením policajnej stanice mestskej polície v kine Lipa
 • na nábreží rieky Nitra dobudovať rekreačnú zónu- promenádu so službami /kulinárske, športové a kultúrne/
 • prepojiť Jeleneckú cestu so Zlatomoraveckou, vybudovanie cyklotrasy
 • prepojiť Chrenovú-Janikovce s časťou Krškany
 • zmodernizovať halu Olympia
 • kino Lipa prestavať na kultúrny dom
 • na ZŠ Topoľová zrekonštruovať ihrisko
 • parkovací dom pri poliklinike Chrenová
 • zriadiť stanoviská zdieľaných bicyklov na Chrenovej II,III,IV
 • vybudovať street workout parky
 • rozšíriť výbehy pre psíčkárov
Ing. Branislav Borsuk

46 rokov
riaditeľ Agrokomplexu
volebné číslo 3.

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.

58 rokov
riaditeľ divadla
volebné číslo 7.

MVDr. Leila Kichi, PhD.

50 rokov
veterinárna lekárka
volebné číslo 13.

PhDr. Ingrid Meňky

50 rokov
námestníčka Agroinštitút Nitra, štátny podnik
volebné číslo 19.

Peter Michalička

37 rokov
obchodný zástupca
volebné číslo 20.

Ing. Peter Svorad

28 rokov
realitný maklér
volebné číslo 31.

Jozef Stümpel

46 rokov
hokejista
volebné číslo 32.