Milá Nitrančanka, milý Nitrančan,

my všetci máme radi svoje mesto. Väčšina z nás tu žije rada a nemenila by. Samozrejme, že niektorí z nás sú spokojnejší a iní menej. Jeden pocit však je spoločný – urobiť v nasledujúcich štyroch rokoch ďalšie veľké kroky dopredu. Mám dosť skúseností na to, aby som so svojimi kolegami – kandidátkami a kandidátmi na poslancov, ponúkol program a dokázal ho aj garantovať. Prečítajte si náš návrh programu a posúďte, či nestojí za to dať takejto nitrianskej ambícii šancu.

Jozef Dvonč

Moje priority

Nie je v moci žiadneho slovenského mesta držať krok s obrovským nárastom dopravného zaťaženia. Preto chceme navrhnúť výhradne sofistikované a moderné riešenia dopravných systémov. Integrovaná doprava, inteligentné riešenia kolíznych uzlov, zdieľané dopravné prostriedky a elektromobilita. To sú naše priority a vízie pre dopravu v Nitre.

• Prioritou rozpočtu budú rekonštrukcie, opravy a modernizácia ciest, križovatiek a chodníkov, máme spracované projekty komunikácií a chodníkov, ktoré musia byť prioritne riešené
• Parkoviská a parkovacie plochy

•• zjednosmernením niektorých ulíc na sídliskách ziskame nové parkovacie miesta

•• pripravíme projekty nových parkovísk a výstavbu parkovacích domov na Klokočine a Chrenovej spolu so zavedením rezidenčného parkovania

•• vybudujeme záchytné parkoviská na vstupoch do mesta a naviažeme na ne systém integrovanej dopravy

• Budeme pokračovať vo výstavbe bezbariérových a bezpečných osvetlených priechodov, najmä pri školách a sociálnych zariadeniach

• Autobusové prístrešky a celá infraštruktúra verejnej autobusovej dopravy bude pokračovať v modernizácii a bude zapojená do integrovanej dopravy

• Prioritou je rozvíjať sieť cyklotrás v zmysle projektu modernej dopravy budúcnosti

• Vylúčime nákladnú dopravu z centra mesta

• Zrealizujeme malý južný obchvat mesta a prepojovaciu komunikáciu pre odľahčenie Novozámockej ulice do plánovaného kruhového objazdu Nitra – Juh

Hlavným cieľom je pripraviť a uviesť do života nový moderný územný plán mesta, ktorý bude reflektovať aktuálny rozvoj našej lokality. Chceme prihliadať na zachovanie charakteru mesta a v tomto duchu riešiť nové projekty developerov.

• Postavíme nový prírodný amfiteáter v parku na Sihoti

• Vybudujeme centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti v Dražovciach a Krškanoch

• Skládku na Katruši zrekultivujeme na oddychovú zónu

• Časť bývalých Kasární pod Zoborom premeníme na centrum voľnočasových aktivít

• Naplánujeme a postupne zrealizujeme sieť oddychových zón pri rieke

• Prioritou je rekonštrukcia mestského kúpeľa a výstavba mestského kúpaliska s celoročným využitím

• Dokončíme mestskú a vnútroblokovú kanalizáciu, zmodernizujeme odpadové hospodárstvo

• Zabezpečíme výmenu verejného osvetlenia v záujme šetrenia energiou

• Vyčleníme významnejšie prostriedky na modernízáciu verejných priestranstiev a údržbu cintorínov

• Založíme systém mestského poľnohospodárstva – ovocné sady a komunitné záhrady v spolupráci s SPU

Každoročne mesto vynakladá investičné prostriedky do opráv, rekonštrukcií a modernizácie základných a materských škôl, na starostlivosť o budovanie detských ihrísk. Je našou prioritou rozvíjať túto oblasť aj v budúcnosti a zabezpečiť krajšie prostredie pre výučbu detí v základných a materských školách.

• Presadíme viac prostriedkov na udržiavanie priestorov a skvalitnenie výuky a služieb pre deti v základných a materských školách

• Naďalej budeme podporovať aj súkromné a cirkevné školské zariadenia

• Chceme podporovať technickú zručnosť žiakov cez projekty vybavenia škôl laboratóriami, dielňami a knižnicami

• Sústredíme sa na novú koncepciu zdravej výživy na školách a v škôlkach prostredníctvom výživových poradcov

• Posilníme oblasť špeciálnej pedagogiky a psychológie

• Spustíme projekt školských autobusov a bezpečnej dopravy detí

• Postavíme alebo dobudujeme detské ihriská hlavne na sídliskách a CVČ Domino

Vždy bolo našou prioritou zlepšovať podmienky života znevýhodnených a odkázaných obyvateľov mesta. Chceme v tomto úsilí pokračovať, budovať a rekonštruovať priestory, kde sa im dostane pomoci alebo starostlivosti s využitím moderných metód sociálnej práce.

• Všestranne budeme podporovať zariadenia pre seniorov a útulky pre ľudí bez domova

• Budeme pokračovať v projektoch Materských centier

• Budeme pokračovať vo výstavbe ďalších nájomných bytov  pre mladé rodiny a sociálne slabších občanov

• Vybudujeme komunitné centrá v Dražovciach a Krškanoch

V záujme zdravého životného štýlu a zmysluplného trávenia času dlhodobo podporujeme šport v našom meste. Plánujeme v tom pokračovať. Chceme sa systematicky starať o športovcov od rekreačných až po vrcholových, od detských a mládežníckych kategórií až po seniorské. Zabezpečíme budovanie, prevádzku a opravy športových objektov.

• Cieľom je výstavba hokejovej haly v priestore súčasnej vedľajšej ľadovej plochy

• Vybudujeme 2 multifunkčné haly (Diely, Chrenová pri športovom gymnáziu)

• V rámci oddychových zón pripravíme a zrealizujeme sieť outdoorvých posilňovní

V záujme zdravého životného štýlu a zmysluplného trávenia času dlhodobo podporujeme šport v našom meste. Plánujeme v tom pokračovať. Chceme sa systematicky starať o športovcov od rekreačných až po vrcholových, od detských a mládežníckych kategórií až po seniorské. Zabezpečíme budovanie, prevádzku a opravy športových objektov.

• Cieľom je výstavba hokejovej haly v priestore súčasnej vedľajšej ľadovej plochy

• Vybudujeme 2 multifunkčné haly (Diely, Chrenová pri športovom gymnáziu)

• V rámci oddychových zón pripravíme a zrealizujeme sieť outdoorvých posilňovní

V našom meste nie je a nebude kritická bezpečnostná situácia. Doba však prináša aj riziká, spojené drogovou kriminalitou na sídliskách, problémami s verejným poriadkom v blízkosti reštauračných zariadení, otázky spolužitia s neprispôsobivými spoluobčanmi a prichádzajúcimi pracovníkmi do firiem v Nitre z iných oblastí SR a zo zahraničia.

• V spolupráci s univerzitami vytvoríme preventívne programy integrácie pre nových obyvateľov Nitry. Na túto aktivitu využijeme aj Nitriansku komunitnú nadáciu

• Zabezpečíme

•• dobudovanie kamerového systému pri problémových prevádzkach a v mestských autobusoch

•• postupne pripravíme verejné osvetlenie s inteligentným monitoringom a riadením osvetlenia s prvkami na zvýšenie bezpečnosti

• Personálne posilníme MsP, zriadime stanovištia MsP v problémových oblastiach a zriadime inštitút pochôdzkárov

• Územné plánovanie – zavadieme reguláciu ubytovní na území mesta a zamedzíme ich vzniku v zástavbe rodinných domov

Chceli by sme nadviazať na projekty úspešne zrealizované v ulynulom období. Rozvíjať plán a systémové riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj mesta s prihliadnutím na meniace sa globálne klimatické pomery.

• Budeme pokračovať v rozvoji parkov, zelených vnútroblokov v rámci opatrení odrážajúcich klimatické zmeny

• Postupne uvedieme projekt zelených striech na mestských budovách

• Pripravíme výstavbu nájomných bytov s intelientnými prvkami úspory energií

• Spustíme systém monitorovania kvality ovzdušia

• Chceme ďalej rozvíjať úšpešný projekt riešenia odpadového hospodárstva prostredníctvom polopodzemných kontajnerov

• Zabezpečíme ďalšie úspory energií s dopadom na životné prostredie výmenou zdrojov verejného osvetlenia za moderné LED žiarovky

Naše mesto patrí medzi lídrov „Smart City“ riešení na Slovensku. Budeme aj naďalej rozvíjať systémy zdieľanej dopravy, elektromobility a spoločensky prínosných verejných softvérových riešení v oblasti transferu a parkovania, ekológie a bezpečnosti.

• Prehĺbime spoluprácu s nitrianskymi univerzitami, VÚC a partnerskými mestami v tejto oblasti

• Zavedieme systém „Mestská karta“

• Plánujeme adaptovať získanú aplikáciu „Adoptuj si strom“ v podmienkach nášho mesta

• Budeme rozvíjať systém zdieľaných bicyklov a pripravíme stanice zdieľaných elektromobilov

• Postupne zmeníme staré verejné osvetlenie za SMART s wifi, nabíjaním mobilov, resp. elektromobilov a inteligentnými tabuľami MAD

• Spustíme pilotnú prevádzku parkovacích senzorov a rozšírime sieť free-wifi spotov v centre

Je našou dlhoročnou snahou spolupracovať pri riadení mesta s jeho obyvateľmi. Aktívna účasť Nitrančanov na správe verejných vecí aj prostredníctvom informačných technológií je naším cieľom do budúcnosti.

• Projekty Mestské zásahy a Mením moje mesto

• Stretnutia a diskusie s obyvateľmi jednotlivých mč osobne a online

• Transparentné hospodárenie a otvorené informácie o riadení mesta

• Vytvoríme priestor na zapojenie verejnosti do riadenia mesta formou participatívneho rozpočtu

Pripravené  projekty

• Hala Diely

• Cintorín Nitra – Chrenová / Selenec

• Cyklolávka cez rieku Nitra

• Brezový háj Park

• Dostavba letného kúpaliska Sihoť

• Pokračovanie pešej zóny v Nitre – Palárikova–Štúrova

• Koncertná sála ZUŠ

• Multifunkčná hala Chrenová pri športovom gymnáziu

• Pódium so sedením Sihoť Nitra

• Obnova mestského mobiliáru

• Lávka pre peších nad železničnou stanicou Nitra

• Štartovacie byty pre mladých – Kalvária

• Rekonštrukcia centrálneho kurtu tenisový areál Nitra

• Výstavba dobíjacích staníc a elektro-hubov

• Materská škôlka Dobšinského

• Regenerácia vnútrobloku Popradská–Kmeťová

• Hromadné garáže

• Umelá ľadová plocha a outdoorové ihriská

• Vnútrobloky Tokajská a Mikovíniho

• Revitalizácia mestského lesa BORINA

• Oprava komunikácií, dobudovanie kanalizácie

• Dokončenie LIVING  PARKU (skelet pri rieke)

• Autobusová stanica

• Výstavba bytov a administratívnych priestorov Tabáň a Orbis

• Inovatívna SKYWAY